Leveringsinformatie

Verzend Informatie

De levering van bestelde goederen gebeurt na ontvangst van betaling. De uiterste leveringstermijn
is 21 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij
geldt dat de uiterste leveringstermijn 21 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding
van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de
mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.
Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de
overeenkomst worden teruggeboekt.
 
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u. In geval van annulatie van de bestelling na de wettelijke
termijn van 7 dagen is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen
van 33% van de waarde van de bestelling. Indien de bestelling reeds onderweg is zullen
de kosten 100% aangerekend worden. De goederen worden verzonden op risico van de
verkoper. De vervoerskosten binnen België of Nederland zijn voor rekening van Jannis
Elektro, afgeleverd aan de gelijkvloerse voordeur , tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen. Levering op verdiepingen of leveringen binnenshuis van het toestel, of
installatie van het toestel zijn enkel mogelijk, mits meerprijs en na onderling overleg met
Jannis Elektro. Leveringen worden uitgevoerd door de Post, distrubiebedrijven of in eigen
beheer. U dient uw bestelling vooruit te betalen. Betaling bij levering is niet mogelijk! U
betaalt op voorhand via overschrijving op bankrekening BNP Paribas Fortis IBAN BE11
2350 1083 8548 BIC: GEBABEBB. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de meegedeelde datum,
behouden wij ons het recht voor, om na het verstrijken van een termijn van 7 dagen, de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 
Levering
 
Leveringen van artikelen geschieden te allen tijde ongemonteerd. Bezorging zal steeds
plaatsvinden op de begane grond aan de voordeur, mits deze
zonder trap of treden bereikbaar is. Toestellen worden door ons niet aangesloten of
ingebouwd, tenzij anders overeengekomen.
 
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid
verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist.