Algemene voorwaarden

Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Firma Jannis zijn vrijblijvend en Firma Jannis behoudt zich uitdrukkelijk
het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw
bestelling door Firma Jannis. Firma Jannis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Firma Jannis dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst
van de bestelling.
 
Alle aanbiedingen gelden enkel voor zover de voorraad strekt, of tot inroeping van de promotie
door Jannis Elektro of zijn leveranciers. Ook al is een uiterste datum voor de promotie gegeven
deze is slechts ter indicatie en geldt niet als overeenkomst.
 
Garantie
 
Firma Jannis verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-
in" garantie van één (1) jaar op onderdelen en één (1) jaar op uurloon (tenzij anders
vermeld door de fabricant) (adres: Jannis Hersteldienst, Roosendijk 115, 3910 Neerpelt).
Eventuele verzendingskosten naar ons of de fabricant zijn ten laste van de afnemer. In de
waarborgperiode gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van
de reparatietermijn van die leverancier. Buiten deze termijn worden de artikelen hersteld door onze
eigen hersteldienst. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende
zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Firma Jannis op te
geven adres. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: - indien de afnemer
de zaken heeft verwaarloosd. - indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van
de aankoopbon en serienummer - indien de verpakking niet origineel is (voor alle apparaten
bij te houden behalve groot wit huishoudelijk) - indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen
heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die
niet door of namens Firma Jannis zijn verricht. - bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,
verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van
vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen. - indien het apparaat niet volgens de
gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. - indien het
apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires. - indien artikelen worden
teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Firma Jannis echter geen defect geconstateerd kan
worden. - De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of
tekens, die op de door Firma Jannis afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd,
beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie. Onze
vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze
van onze leveranciers. De klant heeft tevens het recht om rechtreeks kontakt op te nemen met de
invoerder van de Benelux om zelf afspraken hierrond te maken.
 
Sommige producten kunnen, mits bijbetaling, een langere garantieservice bekomen. Voor meer
info hieromtrent dient u Firma Jannis te kontakteren
 
Eigendomsvoorbehoud
 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige
overeenkomst aan Firma Jannis (Roosendijk 115, B-3910 Neerpelt) verschuldigd bent, heeft
voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u
over.
 
Klachten en aansprakelijkheid
 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Firma Jannis daarvan zo spoedig mogelijk en
in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze
mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. (Firma Jannis, Roosendijk 115, B-3910
Neerpelt) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe
producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.
 
Alle foto's op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of
vergissingen.
 
Alle aanbiedingen gelden enkel voor zover de voorraad strekt, of tot inroeping van de promotie
door Jannis Elektro of zijn leveranciers. Ook al is een uiterste datum voor de promotie gegeven
deze is slechts ter indicatie en geldt niet als overeenkomst.
 
Herroepingsrecht
 
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen veertien (14) dagen na aflevering, aan Firma Jannis te retourneren. Retourzendingen
worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze worden
niet geaccepteerd, - indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd. - indien de artikelen of
componenten niet meer zijn voorzien van de aankoopbon en serienummer - indien de verpakking
niet origineel en onbeschadigd is (voor alle apparaten dient de verpakkeing bij gehouden
worden behalve groot wit huishoudelijk) - indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft
aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor
retourzendingen voor rekening van de klant komen. De afzender zorgt ervoor dat het apparaat
degelijk en ordelijk wordt verpakt.
 
Het herroepingrecht geldt niet in bepaalde gevallen. Het gaat hierbij om: 1. diensten waarvan de
uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen.
2. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de leverancier geen invloed heeft. 3. Goederen die volgens specificaties van de consument
zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. 4.Voor
goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen
bederven of verouderen. 5. Voor verzegelde apparaten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken
 
Bestellingen/communicatie
 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Firma Jannis, dan wel tussen Firma Jannis en derden, voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Firma Jannis, is Firma Jannis niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Firma Jannis.
 
Overmacht
 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Firma Jannis ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit mondeling of
schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Firma Jannis gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet
aan Firma Jannis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
 
Diversen
 
Indien u aan Firma Jannis schriftelijk opgave doet van een adres, is Firma Jannis gerechtigd aan
dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Firma Jannis schriftelijk opgave doet van
een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Firma Jannis
gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn
toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden
te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Firma Jannis
deze voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden
of enige andere overeenkomst met Firma Jannis in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Firma Jannis vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Firma Jannis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van
toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Hasselt in België.
 
 
Betaling
 
Betaling dient te gebeuren door middel van overschrijving op rekeningnummer
bankrekening BNP Paribas Fortis
IBAN BE11 2350 1083 8548
BIC: GEBABEBB
Enkel na betaling zal uw bestelling behandeld worden.
 
Indien na levering uitstel van betaling werd  voorzien: Bij niet-betaling van onze bon/faktuur op
de vervaldag zal  een interest gelijk aan 2% per maand verschuldigd zijn, zelfs zonder dat er
immorastelling betekend werd. Daarenboven zal bij laattijdige betaling van de faktuur,
ter betaling daarvan aanvaard, het bedrag daarvan verhoogd worden met 10 %, doch met een
minimum van 40 €  en 25 € administratiekost. Indien het dossier overgemaakt wordt aan een
gespecialiseerde derde die erkend is tot  het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering,
wordt deze gemandateerd voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de hiervoor
gemelde kost voor conventionele intrest en het schadebeding. Het verschuldigde bedrag zal alsdan
nogmaals verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van € 61,97.
 
Afhaaluren
 
Iedere dag, na afspraak, tussen 9u en 21 u.
Afspraak via het telefoonnummer 0032 11 648 002, of via mail info@mjannis.be